xseox marketing

Pozycjonowanie za efekt

Pozy­cjo­no­wa­nie stron za efekt i abo­na­men­towe – Dowiedz się dokład­nie czym są, poznaj róż­nice i kiedy warto postawić na pozy­cjo­no­wa­nie z płatnością za efekt

Pozy­cjo­no­wa­nie stron inter­ne­towych to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych spo­so­bów mar­ke­tingu inter­ne­to­wego. Dzięki wypro­mo­wa­niu witryny w wyszu­ki­warce Google możemy pozy­ski­wać duże ilo­ści klien­tów, odbior­ców czy rekla­mo­wać naszą markę w sieci. Warto jed­nak dokład­nie poznać dwa naj­po­pu­lar­niej­sze typy umów o pozycjonowanie, jakimi są pozy­cjo­no­wa­nie za efekt i pozy­cjo­no­wa­nie abo­na­men­towe. Poni­żej przed­sta­wiamy wszyst­kie naj­waż­niej­sze infor­ma­cje na temat tych stra­te­gii współ­pracy z agen­cją SEO, pod­kre­ślamy zalety każ­dego typu pozy­cjo­no­wa­nia i podpowiadamy dlaczego cza­sami warto wybrać pozy­cjo­no­wa­nie za efekt a nie abonamentowe.

Pozy­cjo­no­wa­nie stron za efekt

Pozy­cjo­no­wa­nie za efekt to spo­sób pozy­cjo­no­wa­nia witryny, który roz­li­czany jest warun­kowo. Agen­cja SEO oraz klient uzgad­niają cel, jaki ma zostać osią­gnięty pod­czas pozy­cjo­no­wa­nia strony inter­ne­to­wej, a agen­cja otrzyma wyna­gro­dze­nie od klienta jedy­nie wtedy, kiedy osią­gnie umó­wiony cel. Obecnie jest to mniej popu­larny spo­sób roz­li­cza­nia umów o pozy­cjo­no­wa­nie niż forma pozy­cjo­no­wa­nia abo­na­men­towego. W prze­szło­ści jed­nak był to wio­dący rodzaj umów. Przy pozycjonowaniu za efekt klient oraz agen­cja SEO mogą dowol­nie okre­ślić cele, jakie mają zostać osią­gnięte i jest to jedy­nie wynikiem poro­zu­mie­nia. Efek­tami takim mogą być różne cele. Może być to widocz­ność strony pod kon­kret­nymi frazami na kon­kret­nych pozy­cjach lub pozy­ski­wa­nie kon­kretnej ilo­ści ruchu orga­nicz­nego. Celami klien­tów mogą być rów­nież mniej popu­larne zało­że­nia takie jak np. kon­kretna ilość kon­wer­sji czy wyprze­dze­nie w ran­kingu wyni­ków wyszu­ki­wa­nia bezpośred­niej kon­ku­ren­cji.

Pierw­szym plu­sem pozy­cjo­no­wa­nia za efekt jest efek­tywne wyda­wa­nie budżetu prze­zna­czo­nego na reklamę. Wyda­jemy go prak­tycz­nie jedy­nie wtedy jeśli osią­gniemy kon­kretny zamie­rzony cel, a więc jest to w pełni bez­pieczne pro­mo­wa­nie się w sieci. Pozy­cjo­no­wa­nie za efekt eli­mi­nuje zatem zagro­że­nie które jest obecne przy wielu innych spo­so­bach w mar­ke­tingu inter­ne­to­wego jakim jest przeznaczenie budżetu na reklamę, która nie przy­nie­sie zamie­rzo­nego efektu. Nie musimy rów­nież samo­dziel­nie wkła­dać wysiłku w uzy­ska­nie czę­sto wyma­ga­ją­cego efektu i poświę­cać na to dużej ilo­ści czasu pła­cąc jedy­nie opłatę za uzy­ska­nie kon­kretnego celu. Jest to nie­zwy­kle wygodne roz­wią­za­nie.


Model rozliczeń agencji SEO pozy­cjo­no­wa­na za efekt pozwala rów­nież dzia­łać niestan­dar­dowo i skupiać się na tym celu, który chcemy osią­gnąć. Dzia­ła­nie takie nie jest moż­liwe do wyko­na­nia przy pozy­cjo­no­wa­niu abo­na­men­towym, które jest kom­plek­sowe.

Pozycjonowanie abo­na­men­towe

Pozy­cjo­no­wa­nie abo­na­men­towe to obec­nie naj­po­pu­lar­niej­szy spo­sób roz­li­cza­nia się za pozy­cjo­no­wa­nie. Ten rodzaj współ­pracy polega na pod­pi­sa­niu umowy o pozy­cjo­no­wa­nie na okre­ślony czas. Może być to okres kilku mie­sięcy lub np. popu­larny okres roku. W tym cza­sie agencja seo wyko­nuje kon­kretne czyn­no­ści przy witry­nie inter­ne­to­wej okre­ślone w umo­wie — w zamian za co klient mie­sięcz­nie płaci stałą stawkę abo­na­mentu. Abo­na­menty mogą być dostępne w róż­nych wer­sjach i opiewać na różne sumy. Czę­sto możemy rów­nież zetk­nąć się na rynku z moż­li­wo­ścią stwo­rze­nia wła­snego abo­na­mentu i indy­wi­du­al­nego zakresu prac wyko­ny­wanych przy witry­nie.

Pierw­szym plu­sem pozy­cjo­no­wa­nia abo­na­men­towego jest jego sta­bil­ność. Jest to nie­zwy­kle ważna zaleta w świe­cie biznesu, która umoż­li­wia efek­tywne zarzą­dza­nie budże­tem przez klien­tów. Wiedząc ile będziemy wyda­wali mie­sięcz­nie oraz na prze­strzeni trwa­nia całej umowy, możemy odpo­wiednio dys­po­no­wać środ­kami.

Dru­gim plu­sem w modelu abo­na­men­towym roz­li­cze­nia pozy­cjo­no­wa­nia jest fakt inwe­sto­wa­nia w witrynę. Wyda­wane środki na kon­fi­gu­ra­cję i dosto­so­wa­nie strony inter­ne­to­wej do wyszu­ki­warki są wyda­wane przy­szło­ściowo. Będą one przy­no­siły pro­fity nawet po zakoń­cze­niu pozy­cjo­no­wa­nia czy jego wstrzy­ma­niu, a wyko­nane prace pozy­cjo­ner­skie będą uła­twiały pro­mo­wa­nie się poprzez witrynę w przy­szło­ści. Są to bar­dzo zna­czące war­to­ści dodane do pozy­cjo­no­wa­nia, które otrzy­mamy poza bie­żą­cym pozy­ski­wa­niem klien­tów. Pozycjonowanie abonamentowe pomaga również efektywnie prowadzić działania pozycjonujące agencji, która może na przestrzeni całej umowy wykonywać prace w różnym natężeniu.

Nie zwlekaj!
Skorzystaj z bezpłatnej wyceny!

Formularz wyceny
pozycjonowanie stron internetowych za efekt

Róż­nice pozy­cjo­no­wa­nia za efekt i abo­na­men­towego

Pierw­szą zauwa­żalną róż­nicą pomię­dzy pozy­cjo­no­wa­niem abo­na­men­to­wym i efek­tow­nym jest spo­sób roz­li­cza­nia się. Przy opcji abo­na­men­towej będziemy musieli prze­ka­zy­wać kon­kretną sumę pie­nię­dzy mie­sięcz­nie na pozy­cjo­no­wa­nie, licząc na osią­gnię­cie kon­kret­nych wyni­ków. Wybierając pozy­cjo­no­wa­nie za efekt nie będziemy musieli wydać środ­ków jeśli nie uzy­skamy efektu oraz będziemy mogli w takim wypadku prze­zna­czyć pie­nią­dze na inne dzia­ła­nia lub usługi. Pozy­cjonując zatem stronę inter­ne­tową w roz­li­cze­niu za efekt, nie stra­cimy środ­ków nie uzy­sku­jąc konkretnych korzyści, a przy pozy­cjo­no­wa­niu abo­na­men­to­wym będziemy wyda­wali środki inwe­stując w witrynę bez względu, jakie efekty osią­gnie – co jest korzystne dłu­go­fa­lowo.


Pozy­cjo­no­wa­nie przy płatności za efekt kie­runkuje rów­nież prace przy witry­nie w stronę osiągnięcia kon­kretnego celu. Przy pozy­cjo­no­wa­niu abo­na­men­to­wym, gdzie promuje się witrynę kom­plek­sowo sta­ra­ się osią­gać różne cele i pro­fity jest to dość spora róż­nica. Jeśli witryna inter­ne­towa pozy­cjo­no­wana jest w opcji za efekt, wszyst­kie moż­liwe dzia­ła­nia są wyko­ny­wane w kon­kret­nym kon­tek­ście osią­ga­nia celu np. uzy­ski­wa­nia ruchu na witrynę lub obec­no­ści witryny pod kon­kret­nymi fra­zami w top10. Strona inter­ne­towa pozycjonowana za efekt nie będzie za tym tak kom­plek­sową plat­formą do dzia­łań inter­ne­towych jak witryna pozy­cjo­no­wana abo­na­men­towo, ale z kolei pozwoli osią­gnąć lep­sze efekty dla kon­kretnego celu.


Pozy­cjo­no­wa­nie abo­na­men­towe prze­zna­czone jest przede wszyst­kim dla osób, które chcą pozy­cjo­no­wać witrynę długotrwale i rekla­mo­wać się właśnie w taki spo­sób. Wybie­ra­jąc ofertę abonamentową osią­gną one wszyst­kie pro­fity i będą mogły pro­mo­wać swoją markę sta­bilnie. Pozy­cjo­no­wa­nie za efekt pomaga z kolei osią­gnąć jeden kon­kretny cel i jest narzę­dziem do osią­gnię­cia np. sprze­daży lub zain­te­re­so­wa­nia kon­kretnej grupy osób marką.


Różnicą na którą rów­nież warto zwró­cić uwagę mię­dzy pozy­cjo­no­wa­niem abo­na­men­to­wym a za efekt, jest inten­syw­ność pracy przy witry­nie. Wybie­ra­jąc pozy­cjo­no­wa­nie za efekt agen­cja seo, będzie wyko­ny­wała inten­sywne prace mające na celu jak naj­szyb­sze osią­gnię­cie efektu. Przy pozy­cjo­no­wa­niu abo­na­men­to­wym, dzia­ła­nia pozy­cjo­ner­skie będą roz­ło­żone w cza­sie – na prze­strzeni trwa­nia całej umowy. Przy pozy­cjo­no­wa­niu za efekt z kolei nasza witryna inter­ne­towa — nie­za­leż­nie od tego czy zapła­cimy za prace pozy­cjo­nu­jące, zosta­nie doin­we­sto­wana. Popra­wią się jej także siłą rzeczy inne sta­ty­styki, a cały pro­ces pozy­cjo­no­wa­nia za efekt wpły­nie pozy­tyw­nie na pro­mo­cję marki w sieci nie­za­leż­nie od tego, jaki efekt zażyczyliśmy sobie w umo­wie z agen­cją seo.

Dla­czego cza­sem warto wybrać pozycjonowanie za efekt

Pozy­cjo­no­wa­nie za efekt stron inter­ne­towych warto jest cza­sem wybie­rać nie bazując na naj­po­pu­lar­niej­szym pozy­cjo­no­wa­niu abo­na­men­to­wym. Decyzji takiej powinniśmy dokonać świadomie, ale kiedy rze­czywiście warto i dla­czego pozy­cjo­no­wa­nie za efekt będzie cza­sami najlep­szym roz­wią­za­niem?


Choć ten typ pozy­cjo­no­wa­nia nie jest naj­po­pu­lar­niej­szy, warto wybie­rać go w nie­któ­rych sytu­acjach ze względu na efek­tywne wyda­nie środ­ków — jeśli np. nie chcemy wyda­wać dużych budże­tów na pozy­cjo­no­wa­nie abo­na­men­towe, licząc tylko że osią­gniemy sukces. Zle­ca­jąc rów­nież pozy­cjo­no­wa­nie za efekt zaufanej i pro­fe­sjo­nal­nej agen­cji SEO możemy być pewni uczci­wego i rze­tel­nego pozy­cjo­no­wa­nia strony inter­ne­to­wej. Zau­fana agen­cja dołoży wszel­kich sta­rań, aby osią­gnąć cel i wykorzystać wszyst­kie swo­je moż­li­wo­ści by pomóc klien­towi.


Pozy­cjo­no­wa­nie za efekt to rów­nież szybko osią­gany cel, na jakim nam zależy. Ogólnie możemy osią­gnąć go zarówno pozy­cjo­nując stronę kom­plek­sowo w dłuż­szej per­spek­ty­wie czasu jak i zle­ca­jąc pozy­cjo­no­wa­nie za efekt. W opcji efektowej pożą­dany cel, który chcemy osią­gnąć jest reali­zo­wany w pierw­szej kolej­no­ści i nie musimy cze­kać aż zosta­nie osią­gnięty w trak­cie kom­plek­sowego pozy­cjo­no­wa­nia.

Co pro­po­nu­jemy w naszej ofer­cie?

Wycho­dząc naprzeciw ocze­ki­wa­niom rynku SEO ofe­ru­jemy bar­dzo sze­roki zakres usług wśród któ­rych nawet naj­bar­dziej wyma­ga­jący klienci znajdą satys­fak­cjo­nu­jące roz­wią­za­nia. Do każ­dego klienta pod­cho­dzimy rów­nież w indy­wi­du­alny spo­sób, sta­ra­jąc się dopa­so­wać wszyst­kie dzia­ła­nia do jego potrzeb. Jako doświad­cza marka na rynku ofe­ru­jemy zarówno pozycjonowanie stron internetowych abo­na­men­towe jak i pozy­cjo­no­wa­nie za efekt.

Pozy­cjo­no­wa­nie za efekt + stała opłata to oferta kierowana do osób, którym zależy zarówno na osiąganiu konkretnego celu jak i regularnych działaniach pozycjonujących. Dzięki takiemu sposobowi współpracy umożliwiamy kompleksowe promowanie witryny w Google, ale i jednocześnie ukierunkowanie działań na pozyskiwanie ruchu czy widoczność strony w wyszukiwarce pod konkretnymi słowami kluczowymi. W tym modelu rozliczenia, klienci ponoszą stałe koszty pozycjonowania oraz płacą dodatkową opłatę ale jedynie wtedy gdy uda nam się zrealizować wspólnie ustalone cele.


Ceny umów usta­lamy z naszymi klien­tami indy­wi­du­al­nie na pod­sta­wie specyfiki branży i słów kluczowych, pod którymi ma być pozy­cjo­no­wana strona inter­ne­towa. Jest to efek­tywne roz­wią­za­nie pozwa­la­jące pła­cić jedy­nie za realne dzia­ła­nia. Z chę­cią odpo­wiemy na wszyst­kie naj­waż­niej­sze pyta­nia. Zapra­szamy do kon­taktu. Sko­rzy­staj z naszych usług!

Cennik Pozycjonowania za Efekt

Rozliczenie hybrydowe (opłata stała + opłata za efekt)
Zapoznaj się z aktualnym cennikiem
Usługa dostępna już od 3 fraz
Bezpłatna wycena
Rzetelna wycena fraz
Przejrzysta umowa
Płatność tylko za TOP10
Raportowanie wyników
Kreatywne rozwiązania
Panel statystyk
Formularz wyceny
OPŁATA STAŁA

już od 650 zł

Cena Netto za 1  MC kalendarzowy
Opłata za poszczególne frazy wyceniana indywidualnie
Dokładny koszt pozycjonowania zostanie oszacowny pod dokonaniu niezobowiązującej analizie Państwa strony internetowej, fraz kluczowych oraz konkurencji.
Copyright © 2020 – 2022 Xseox Marketing. Najwyższy standard pozycjonowania
crossmenu